Check

Energibesparing

Ett dåligt ventilationssystem kan vara den största ”energitjuven” i ett äldre hus. Att installera modern FTX-ventilation i ett äldre hus med F-ventilation (frånluftsventilation utan återvinning) ger ofta besparingar som överstiger andra åtgärder som tilläggsisolering, fönsterbyten, installation av solceller etc. till en lägre kostnad per sparad kWh. 

FTX-ventilation sparar energi genom att återvinna värme ur frånluften. Ventilationssystemet suger ut den fuktiga och förorenade luften från inomhusmiljön och passerar den genom en värmeväxlare. Värmeväxlaren överför värmeenergin till den friska luften som matas in i bostaden. Detta gör att värmen som annars skulle gått förlorad tillsammans med frånluften, återvinns och återanvänds för att värma upp den friska luften.

Genom denna process minskar FTX-ventilation behovet av att värma upp inkommande kall luft under vintermånaderna, vilket leder till en betydande energibesparing och minskad klimatpåverkan.

En framtidssäker investering

Investeringen i ett FTX-system kan vara högre än för andra typer av ventilationssystem på grund av det högre tekniska kravet för värmeåtervinning. Men samtidigt ger FTX-ventilationssystemet en mer energieffektiv, hälsosam och komfortabel inomhusmiljö. Det ger alltså långsiktiga fördelar för både hälsa och ekonomi. En annan fördel med att installera ett FTX-system är att det kan höja värdet på bostaden, eftersom det är en eftertraktad funktion som kan bidra till att skapa en hälsosam inomhusmiljö och ökad energieffektivitet.

I en värld av ökande energipriser blir investeringen i FTX-ventilation än mer lönsam både löpande och den dag du säljer din bostad.

Slutligen så är ventilation viktig för att själva byggnaden skall må bra. Höga fukthalter pga dålig ventilation riskerar att skapa fuktskador i byggnadsdelar som kan bli hälsoskadliga och mycket dyra att åtgärda. Detta gäller speciellt i renoveringssammanhang då man t.ex. tilläggsisolerar vindsbjälklag eller byter till tätare fönster

Kostnaden för att installera ett FTX-system kan variera beroende på storleken på byggnaden och dess behov. Det är därför viktigt att genomföra en noggrann projektering och utvärdering av kostnader och fördelar innan man fattar ett beslut om installation.

 

 

Prata med en expert