Check

Luftkvalitet

Luftkvalitet är ett mått på hur ren och hälsosam luften är i en viss miljö. Luftkvaliteten kan påverkas av olika faktorer som t.ex. föroreningar, damm, mögel och fuktighet. Dålig luftkvalitet kan orsaka hälsoproblem som allergier, astma och luftvägsinfektioner, medan en hög luftkvalitet bidrar till en hälsosam och bekväm inomhusmiljö. Otillräcklig ventilation ger också högre koldioxidhalt i luften vilket kan ge trötthet, dålig sömn och koncentrationssvårigheter. Det är därför viktigt att övervaka och upprätthålla en god luftkvalitet i bostäder.

Minska allergiska besvär

FTX-ventilation har flera fördelar för personer med allergier. Dessa inkluderar:

  1. Förbättrad luftkvalitet: Genom att skapa ett tvunget flöde av frånluft och tilluft säkerställer FTX att filtrerad och frisk luft konstant tillförs i bostaden. Detta hjälper till att förbättra luftkvaliteten och minska mängden av allergener och skadliga ämnen som finns i luften.

  2. Minskad fukt: Genom att avleda den fuktiga frånluften förbättrar FTX luftfuktigheten i bostaden. För hög luftfuktighet kan annars främja utvecklingen av allergener som mögel, svampar och dammkvalster.

  3. Renare inomhusluft: FTX-systemet tar in frisk utomhusluft via effektiva filter som renar luften från allergener, pollen och skadliga partiklar från t.ex. vägdamm och grannars vedeldning.

  4. Behagligare inomhusmiljö: FTX bidrar till en jämn och stabil lufttemperatur och luftfuktighet, vilket gör inomhusmiljön mer behaglig och hälsosam för personer med allergier.

Radon, Fuktskador, ”Sjuka Hus”, Emissioner, VOC (Flyktiga organiska ämnen)

FTX-ventilation skapar en balanserad ventilation med lågt undertryck och effektiv luftomsättning i bostaden. Det minskar eventuella halter av hälsoskadliga ämnen från byggnadsmaterial. Det kan handla om emissioner eller mögelsporer från fuktpåverkade material inuti väggar, golv och tak eller andra kemiska emissioner och gaser från t.ex. blåbetong (radon), lim, fogmassor, spackel och färger. Det kan också vara partiklar eller fibrer från t.ex. äldre isolermaterial.

Många hus i Sverige är grundlagda på mark med höga radonhalter. I ett sådant hus kan en vanlig enkel frånluftsventilation (central fläkt eller ”badrumsfläktar”) skapa högre radonhalter inomhus medan en balanserad FTX-ventilation tvärtom minskar radonhalterna, ofta drastiskt.

Hos Alig Ventilation finns personal som både är utbildade när det gäller åtgärder mot radon och fuktskador och har decennier av erfarenhet. 
Vi svarar på dina frågor. Maila eller ring, det kostar inget. 😊

Prata med en expert