Check

Varför ventilation?

Ventilation är viktigt i en bostad av flera anledningar. För det första bidrar det till att förbättra inomhusluftens kvalitet genom att minska koldioxidhalten, ta bort fukt, lukt och skadliga föroreningar som kan skapa allergier och hälsoproblem. Dessutom hjälper bra ventilation till att reglera och ge en jämnare och behagligare temperatur i bostaden. Det minskar behovet av energi för uppvärmning och kylning. Tillsammans med en effektiv energiåtervinning (FTX-ventilation) ger detta en kraftig minskning av energiförbrukningen för bostadsägaren i jämförelse med traditionell frånluftsventilation (F-ventilation), och en vinst för både plånbok och klimat. Slutligen skyddar bra ventilation byggnaden från fuktskador som på sikt kan ge kostsamma renoveringsbehov.

Vad är FTX-ventilation?

FTX står för från- och tilluft med värmeåtervinning och syftar på en typ av ventilationssystem som används för att skapa en god inomhusmiljö med hög luftkvalitet och energieffektivitet. FTX-ventilationssystem fungerar genom att ta in frisk luft från utsidan av byggnaden och filtrera bort föroreningar som damm, partiklar och pollen. Den friska luften transporteras sedan till de olika rummen i byggnaden. FTX-systemet återvinner sedan värmen från den använda luften och överför den till den inkommande friska luften, vilket minskar energiförbrukningen och kostnaderna för uppvärmning eller kylning av inomhusluften.

Allergi

Genom att ventilera din bostad kan du minska risken för hälsoproblem som allergier, astma och luftvägsinfektioner. En välventilerad bostad minskar också risken för framtida fukt- och mögelskador, som kan orsaka hälsoproblem. Läs mer om att fördelarna för allergiker här.

 

Prata med en expert